Ai thích đọc truyện nào thì nhúng link vào thanh tìm kiếm. Xem tại đây

NBA: Bắt đầu thu hoạch được Kuroko Tetsuya
Đổi mới quy tắc:

Chương trước Mục lục Chương sau

Một ngàn hoa tươi tăng thêm một chương!!!

Năm trăm đánh giá phiếu tăng thêm một chương!!!

Một ngày giữ gốc bảy chương.

khen thưởng liền tăng thêm. Lập tức liền tăng thêm.

hoa tươi đánh giá phiếu lập tức liền càng! Tạ ơn các vị đại lão ủng hộ.